top of page

Hankkeiden tutkimusyhteistyöllä kestävää ja vaikuttavaa koulutusta

Eri koulutusasteiden opetussuunnitelmat, kansainväliset ja kansalliset koulutuksen strategiat ja erilaiset koulutuksen kehittämisaktiviteetit ovat jo yli toistakymmentä vuotta vahvistaneet yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyskasvatuksen käsitettä on avattu eri areenoilla. Yhteinen ymmärrys näyttäisi pikku hiljaa löytyvän yrittäjyyskasvatuksen sisällöstä. Yrittäjyyskasvatuksella vahvistetaan mm. lasten ja nuorten vastuunottoa, itseluottamusta ja yhteistyötaitoja, uusien asioiden kokeiluja, työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Suomi on ollut koulutuksen edelläkävijänä monin mittarein myös yrittäjyyskasvatuksessa. Olemme myös toteuttaneet asian tiimoilta sekä kansallisia että kansainvälisiä koulutuksen kehittämishankkeita.


Opetushallitus on rahoittanut myös Mynämäen lukion koordinoimia hankkeita, joissa on kehitetty yrittäjyyskasvatuksen digitaalista oppimisympäristöä. Aikoinaan lähdettiin liikkeelle Digitreenari-ympäristöstä. Nyt on levitettävänä Skilloon-ympäristö, www.skilloon.fi. Se on saanut osakseen myös merkittävää kansainvälistä kiinnostusta. Arvostetusta on lisännyt myös, että hyvin käytännönläheinen ympäristö oppilasaktiviteetteineen on rakennettu tutkimuksen varaan. Esimerkiksi Skilloonin sisällöllinen viitekehys ja siihen liittyvät mittarit ovat tieteellisesti perusteltu ja testattu.


Käytännön koulutuksen yksittäiset hankkeet antavat myös muita mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittymiseen. Syntyy virikkeitä sellaiseen yhteistyöhön, joita ei esimerkiksi lähtökohtaisesti saa vain korkeakoulujen sisäisessä tutkimuksessa. Opetushallituksessa on kannustavalla tavalla huomioitu tämän tyyppisen työn merkitys; vaikka hankkeet rahoituksineen on tarkoitettu yleisesti opetuksen käytäntöjen kehittämiseen, on tutkimusperusteisuuteen silti kannustettu. Kiitos siitä.


Tämä onkin kestävän koulutuspolitiikan voima ja merkitys, jopa yksittäisten hankkeiden kohdalla. Hankkeet päättyvät aikanaan ja mitä jää jäljelle? Miten voimme ennakoida sitä, että projektien vaikuttavuus nousee esille jopa hankkeiden päättymisen jälkeen? Toki pyrimme siihen, että käytännön digitaaliset ympäristöt jatkavat myös tulevaisuudessa kehittymistään eivätkä katoa ”bittiavaruuteen” projektin päättymisen jälkeen.


Meidän tapauksessa kestävyyttä ja vaikuttavuutta tukee myös edelleen jatkuva tutkimus. Tämä tarkoittaa laajentuvaa kansainvälistä yhteistyötä, tutkimuksen syventymistä ja datan keräämistä mm. kehitetyin mittarein. Uudet löydökset ja ideat toimivat myös jatkossa syötteinä käytännön opetuksen ja ympäristöjen kehittymisille. Koulutuspoliittiset kehittäjät saavat päätöksiensä tueksi uutta tietoa.


Näin pyörä pyörii edelleen – ja jopa paremmilla rasvoilla ja laakereilla.


Jaana Seikkula-Leino


KT., Pedagogiikan professori, Mid Sweden University /

Impact Leader, Future Competencies and Learning, Tampereen ammattikorkeakoulu


Tutkimuksia liittyen SKILLOON-konseptin kehittämiseen ja sen mittareiden hyödyntämiseen:

· Seikkula-Leino, J. & M. Salomaa. Submitted. Bridging the Research Gap - Creating a Framework for Assessing Entrepreneurial Competencies Stressing Self-Esteem and Self-Efficacy. Education Sciences.

· Kansikas, J., Seikkula-Leino, J. & M. Salomaa. Submitted. Individual Resilience in Entrepreneurship Education: Conceptual Suggestions for Further Research. Sustainability.

· Nevalainen, T, Seikkula-Leino, J. & M. Salomaa. In print. Team Learning as a Model for Facilitating Entrepreneurial Competences in Higher Education: The case of Proakatemia. Sustainability.

· Morselli, D. & J. Seikkula-Leino. Submitted. Testing a Finnish web-based platform on entrepreneurship education in three Italian upper secondary schools in times of Covid-19 Pandemic. Preliminary results. Italian Education Research.

· Seikkula-Leino, J. & M. Salomaa. 2020. Entrepreneurial Competencies and Organisational Change—Assessing Entrepreneurial Staff Competencies within Higher Education Institutions Sustainability 2020, 12(18), 7323; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/18/7323

· Gomes Di Sciascio, T. 2020. A focus on outcomes and value creation: leading to Skilloon continuous development opportunities. Laurea University of Applied Sciences. Service Innovation and Design. Master’s Thesis. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/334389/Thesis_TaisDiSciascio.pdf?sequence=2&isAllowed=y

· Yliluoma, J. 2016. Lukiolaisten näkemyksiä omasta ja koulunsa yrittäjämäisyydestä. Tapaustutkimus Digitreenari lukioihin –hankkeesta. Turun yliopisto, Kasvatustiede, Rauman opettajankoulutuslaitos. Pro Gradu -työ. [Students’ views about their entrepreneurial way of working from a student and school perspective. A case study on the Digitrainer for upper secondary education - project]. University of Turku, Faculty of Education, Teacher Trainining School of Rauma. Master’s Thesis]. https://www.utupub.fi/handle/10024/13411128 views0 comments

Comments


bottom of page